Ochrana oznamovatelů

Informace o vnitřním oznamovacím systému

Základní informace:

Společnost ABZAKOVO spol. s r.o., IČ 27426696, se sídlem U Demartinky 1792/6, Praha 5 — Smíchov, PSČ 150 00, zapsané v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111893 (dále i jen „Společnost“) zavádí v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále i jen „, zákon o ochraně oznamovatelů“) vnitřní oznamovací systém, za účelem oznamování možných protiprávních jednání (dále i jen „vnitřní oznamovací systém“).

Účel vnitřního oznamovacího systému

Vnitřní oznamovací systém představuje systém, jehož prostřednictvím může oznamovatel, tj.  zaměstnanec Společnosti a ostatní fyzické osoby, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnost dozvěděli o protiprávním jednání, které 

  • má znaky trestného činu, nebo 
  • má znaky přestupku, za který zákon umožňuje uložit pokutu, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč, nebo 
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující oblasti dle § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatelů.

Hlavním účelem vnitřního oznamovacího systému je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. 

Způsob podání oznámení

Oznamovatel je oprávněn činit oznámení u příslušné osoby, kterou je paní Šárka Šťastná (dále i jen „příslušná osoba“), a to 

  • písemně na adresu U Demartinky 1792/6, Praha 5 — Smíchov, PSČ 150 00
  • ústně prostřednictvím telefonního čísla příslušné osoby: 774 222 558 
  • písemně prostřednictvím e‑mailu příslušné osoby: kancelar.praha@abzakovo.eu 
  • osobně, pokud o to předem požádá příslušnou osobu. 

Oznamovatel je rovněž oprávněn podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti, který je dostupný zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společnosti nebo která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnosti vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů.

Důvěrnost poskytnutých informací

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, včetně případných osobních údajů získaných od oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů.