Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

(v souladu s obecním nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů – „GDPR“)

Společnost ABZAKOVO spol. s r.o., IČ 27426696, se sídlem ­­­­­­­­­­­­­­­­U Demartinky 1792/6, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále i jen „Společnost“) zpracovává v souvislosti se svojí hospodářskou činností v oblasti zprostředkování zaměstnání, tj. působením jako agentura práce osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 1. zaměstnanci Společnosti, bývalí zaměstnanci Společnosti, uchazeči o zaměstnání u Společnosti, členové volených orgánů Společnosti,
 2. společníci Společnosti,
 3. obchodní partneři Společnosti nebo potencionální obchodní partneři Společnosti a jejich zástupci, zaměstnanci či jimi určené kontaktní osoby.

Osobní údaje zpracovává Společnost jako správce.

Společnost nepředává žádné osobní údaje, které zpracovává jako správce, do třetí země (tj. země mimo Evropskou unii) ani žádné mezinárodní organizaci.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k rozhodování, které by bylo založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně profilování. Dílčí procesy zpracování však mohou probíhat automatizovaně.

 1. Pro zaměstnance, bývalé zaměstnance, uchazeče o zaměstnání u Společnosti či členy volených orgánů Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců a tzv. agenturních zaměstnanců) a členů volených orgánů  Společnosti je zejména plnění zákonných povinností, které Společnosti plynou ze zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a v oblasti daňové, jakož i v oblasti exekučního či insolvenčního řízení, vedení veřejných rejstříků apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti je též řádné plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným zaměstnancem či bývalým zaměstnancem či členem voleného orgánu (např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, smlouvy o odměňování, dohody o odpovědnosti, smlouvy o výkonu funkce apod.).

Účelem zpracování některých osobních údajů zaměstnanců Společnosti je též řádné provozování a správa firemní sítě mobilních telefonů.  Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na ochraně majetku, na řádné a efektivní správě firemních mobilních telefonů, jakož i na řádném výkaznictví pro daňové účely.

Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání u Společnosti je řádné a efektivní vyhledávání vhodných kandidátů pro obsazení různých pracovních pozic u Společnosti. Právním základem zpracování těchto údajů je oprávněný zájem Společnosti na vyhledání co nejvhodnějších kandidátů pro konkrétní pracovní pozice.

Příjemci osobních údajů

Údaje zaměstnanců (včetně bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti následujícím příjemcům: Česká správa sociálního zabezpečení, orgány daňové správy, zdravotní pojišťovny, poskytovatelé služeb pracovně-lékařské péče či služeb v oblasti PO a BOZP, veřejné rejstříky, exekutorské úřady, insolvenční soudy či další orgány veřejné správy ČR (v mezích jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů zaměstnanců (včetně agenturních zaměstnanců), uchazečů o zaměstnání i členů volených orgánů Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, poskytovatelé služeb v oblasti PO a BOZP, poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci, poskytovatelé telekomunikačních služeb (zejm. v souvislosti se zajišťováním provozu služebních mobilních telefonů), apod.

Zpracováním osobních údajů agenturních zaměstnanců mohou dále být pověřeni uživatelé, tj. společnosti k nimž je agenturní zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců Společnosti (bývalých zaměstnanců) a členů volených orgánů Společnosti jsou zpracovávány po dobu trvání pracovněprávního vztahu ke Společnosti a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto pracovněprávních/obchodněprávních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří nebudou na pozici vybráni, jsou bezodkladně po skončení výběrového řízení na obsazení konkrétní pracovní pozice vymazány, pokud neudělí správci souhlas s delším zpracováním (v případě udělení souhlasu, nejpozději do tří let od poskytnutí souhlasu).

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti správce anebo pro splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a zaměstnancem (bývalým zaměstnancem) či členem voleného orgánu Společnosti, je poskytnutí osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, nemůže dojít ke smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností.

V případě uchazečů o zaměstnání u Společnosti nejsou subjekty údajů povinny své osobní údaje poskytnout. Pokud však své osobní údaje neposkytnou, nemohou být v rámci výběrového řízení posouzeni z hlediska vhodnosti pro konkrétní pracovní pozici, o kterou se uchází, a nemůže s nimi být následně sjednána a uzavřena pracovní smlouva, příp. dohoda o provedení práce či dohoda o pracovní činnosti.

 1. Pro obchodní partnery Společnosti nebo potencionální obchodní partnery Společnosti (jejich zástupce, zaměstnance či jimi určené kontaktní osoby)

Účel a právní základ zpracování

Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů Společnosti (jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) je řádné projednání, uzavření a plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a příslušným obchodním partnerem.

Příjemci osobních údajů

Údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných či smluvních povinností Společnosti následujícím příjemcům: orgánům daňové správy ČR či jiným orgánům veřejné správy ČR (při výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů obchodních partnerů (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje obchodních partnerů Společnosti (příp. jejich zástupců, zaměstnanců či kontaktních osob) jsou zpracovávány po dobu projednávání možnosti obchodní spolupráce a uzavření smlouvy, po dobu projednání smlouvy a trvání smluvního vztahu mezi Společností a příslušným obchodním partnerem a dále ještě po dobu, kdy mohou být uplatněna jakákoliv práva z těchto smluvních vztahů vyplývající nebo s nimi související. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby, jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro přípravu, uzavření a plnění (příp. vymáhání) smlouvy mezi Společností a obchodním partnerem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou poskytnuty, může to mít za následek nemožnost vzniku smluvního vztahu mezi příslušným obchodním partnerem a Společnosti.

 1. Pro společníky Společnosti

Účel a právní základ zpracování

Účelem a právním základem zpracování osobních údajů společníků Společnosti je plnění zákonných povinností, které Společnosti vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (zejména v souvislosti s povinností vést tzv. seznam společníků), jakož i z dalších právních předpisů (zejména v oblasti vedení veřejných rejstříků včetně rejstříku skutečných majitelů, v oblasti plnění povinností vyplývajících z právních předpisů proti praní špinavých peněz apod.), příp. plnění povinností vyplývajících ze stanov společnosti.

Příjemci osobních údajů

Údaje společníků mohou být předávány v souvislosti s plněním zákonných povinností Společnosti zejména následujícím příjemcům: veřejným rejstříkům či jiným podobným evidencím, jejichž vedení je předepsáno právními přepisy, soudům či jiným orgánům veřejné správy ČR (v rámci výkonu jejich působnosti).

Zpracováním osobních údajů společníků Společnosti mohou být pověřeni následující zpracovatelé: poskytovatelé (mzdového) účetnictví či personalistiky, auditoři, daňoví či právní poradci.

Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje společníků Společnosti (včetně bývalých společníků) budou zpracovávány po celou dobu trvání Společnosti. Osobní údaje vtělené do dokumentů, pro které jsou zvláštními právními předpisy předepsány delší archivační doby (např. výroční zprávy či notářské zápisy o jednání orgánů Společnosti), jsou uchovávány po takto stanovené delší archivační doby.

Požadavek poskytnutí osobních údajů

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů společníků nezbytné pro splnění povinností vyplývajících Společnosti z právních předpisů, je poskytnutí osobních údajů nezbytné.

Subjekty údajů mají vůči Společnosti následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo žádat Společnost o informaci o zpracování svých osobních údajů)
 • právo na opravu či doplnění svých osobních údajů (tj. právo žádat Společnost o provedení opravy nepřesného osobního údaje, který se týká příslušného subjektu údajů, nebo právo žádat o doplnění neúplných osobních údajů, které se subjektu údajů týkají)
 • právo na výmaz – tzv. právo být zapomenut (tj. právo žádat Společnost o výmaz osobních údajů, které se týkají příslušného subjektu údajů, pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně, pokud již nejsou potřebné nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují převažující oprávněného důvody Společnosti pro zpracování)
 • právo na omezení zpracování (tj. právo žádat, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů příslušného subjektu údajů pouze na jejich uložení, pokud zpracování je protiprávní, není již potřebné nebo pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování)
 • právo vznést námitku proti zpracování (tj. právo subjektu údajů vnést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování svých osobních údajů založenému na oprávněném zájmu, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování převažující nad zájmem subjektu údajů nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (tj. právo subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR)
 • právo odvolat souhlas (tj. právo odvolat udělený souhlas ke zpracování osobních údajů, pokud je zpracování osobních údajů založeno na uděleném souhlasu a není zde jiný právní titul pro zpracování osobních údajů)

S ohledem na skutečnost, že zpracování osobních údajů Společností není zcela automatizované, nevzniká subjektům údajů právo na přenositelnost osobních údajů.

V případě, že chcete uplatnit Vaše práva, můžete nám doručit žádost. Pokud žádost nebude podána žadatelem osobně,  může být zaslána poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla společnosti, registrovaným i neregistrovaným e‑mailem s přiloženou žádostí (PDF) podepsanou certifikátem (zaručeným elektronickým podpisem) na mail: sluzby@abzakovo.eu  nebo prostřednictvím datové schránky žadatele.